- Biblioteket Västmanlands sjukhus Västerås -

"Inte vatten värd" : Patienters upplevelser av att vårdas inneliggande för avgiftning och/eller abstinensbehandling relaterat till missbruksproblematik

By: Contributor(s): Material type: Computer fileComputer filePublication details: 2016Subject(s): Genre/Form: Online resources: Handledare: Lena Wiklund GustinSummary: Människor med en pågående missbruksproblematik kommer ofta i kontakt med sjukvården på olika sätt. Missbruk leder ofta till intoxikationer, behov av avgiftning och/eller abstinensbehandling eller andra mer ospecificerade vårdbehov. Vårdpersonalens attityd, bemötande och förförståelse är av stor vikt för hur patienten kommer att reagera och svara an på den erbjudna vården. Tidigare forskning inom området visar tendenser till att denna patientgrupp alltför ofta upplever olika former av stigmatisering och att de behandlas utifrån personalens egna fördomar. Studiens syfte är att beskriva hur patienter som vårdas inneliggande för avgiftning och/eller abstinensbehandling relaterat till missbruksproblematik upplever vården i såväl positiv som negativ bemärkelse. Studien genomfördes med en induktiv ansats och är av kvalitativ karaktär. Den använda analysmetoden är en kvalitativ innehållsanalys enligt Danielson (2012b). Resultatet diskuteras senare mot begreppet vårdlidande och den valda teoretiska referensramen skriven av Eriksson (2000a; 2000b; 2001). Resultatet betonar vikten av att som vårdpersonal etablera en förtroendefull relation med patienten, tillgodose patientens behov, se och bekräfta patienten som en unik och värdefull individ samt skapa en tydlig planering som följs av alla berörda parter som är involverade i vården av patienten. Nyckelord: inneliggande vård, missbruk, patientperspektiv, vårdlidande
No physical items for this record

Handledare: Lena Wiklund Gustin

Människor med en pågående missbruksproblematik kommer ofta i kontakt med sjukvården på olika sätt. Missbruk leder ofta till intoxikationer, behov av avgiftning och/eller abstinensbehandling eller andra mer ospecificerade vårdbehov. Vårdpersonalens attityd, bemötande och förförståelse är av stor vikt för hur patienten kommer att reagera och svara an på den erbjudna vården. Tidigare forskning inom området visar tendenser till att denna patientgrupp alltför ofta upplever olika former av stigmatisering och att de behandlas utifrån personalens egna fördomar. Studiens syfte är att beskriva hur patienter som vårdas inneliggande för avgiftning och/eller abstinensbehandling relaterat till missbruksproblematik upplever vården i såväl positiv som negativ bemärkelse. Studien genomfördes med en induktiv ansats och är av kvalitativ karaktär. Den använda analysmetoden är en kvalitativ innehållsanalys enligt Danielson (2012b). Resultatet diskuteras senare mot begreppet vårdlidande och den valda teoretiska referensramen skriven av Eriksson (2000a; 2000b; 2001). Resultatet betonar vikten av att som vårdpersonal etablera en förtroendefull relation med patienten, tillgodose patientens behov, se och bekräfta patienten som en unik och värdefull individ samt skapa en tydlig planering som följs av alla berörda parter som är involverade i vården av patienten. Nyckelord: inneliggande vård, missbruk, patientperspektiv, vårdlidande

Svenska